Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wąbrzeźnie
ul. Sportowa 3
Spółdzielnia MieszkaniowaOgłoszeniaDokumentyPrzetargiGaleria
OgłoszeniaData: 06.11.2018


Zawiadomienie o licytacji mieszkania

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wąbrzeźnie przy ul. Sportowa 3
zawiadamia, że w dniu 15 listopada 2018r. o godz. 11-ej odbędzie się
licytacja mieszkania położonego w zasobach spółdzielni przy ul. Legionistów 12/28.

Do pobrania:Zasady licytacji


Prezes Zarządu mgr inż. Marian Chrostowski


Data: 30.10.2018


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie ul. Sportowa 3 unieważnia losowanie mieszkania położonego w Wąbrzeźnie przy ul. Legionistów 12/28 przewidywane na dzień 06.11.2018 na godz. 11:00 bez podania przyczyny.
O terminie i zasadach ustanowienia w/wym. prawa do lokalu, Zarząd poinformuje zainteresowanych na piśmie.


Prezes Zarządu mgr inż. Marian Chrostowski 
Szanowni Państwo
Wobec wielu niejasności wynikających z otrzymanych rozliczeń wody Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej pragnie wyjaśnić przyczyny powstałych  różnic dotyczących zużycia wody między licznikiem głównym ze wskazań, którego Spółdzielnia rozlicza się z dostawcą, a sumą wskazań wodomierzy lokalowych oraz sposobu rozliczania tych różnic.
            Zużycie wody w  domach określa się na podstawie wodomierzy mieszkaniowych. Jednak dostawca wody nalicza opłaty na podstawie wskazań wodomierzy głównych zamontowanych na przyłączach do sieci. Wynika to z zapisu Art.27 ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz.U.Nr.123 z 11 lipca 2006r., poz.858 z późn. zm.).
            Rozbieżności w bilansie wody w budynkach wielorodzinnych sięgają od 10  nawet do 30 % i wynikają z wielu przyczyn.
            Przyczyny powstawania różnic wskazań wodomierzy w budynkach wielorodzinnych.
Przedstawiając przyczyny powstawania różnic w odczytach wodomierzy głównych mieszkaniowych a sumą wodomierzy mieszkaniowych posłużę się opracowaniem
dr inż Wojciecha Kowala pt. „Bilans wody w budynkach wielorodzinnych – przyczyny oraz sposoby ich redukcji”.
            Wg tego opracowania powodem różnic we wskazaniach wodomierzy głównych i sumy wskazań wodomierzy mieszkaniowych są:
  1. przecieki w instalacjach spowodowane czynnikami technicznymi lub wypływem wody poniżej progu rozruchowego wodomierza ( np. poprzez dławienie zaworu spłuczki lub przepuszczania uszczelki).
Próg rozruchowy wodomierza jest to próg poniżej którego wodomierz albo nie pracuje albo jego wskazania obarczone są błędem pomiaru bliskim 100%.
Wodomierze domowe nie są w stanie wykryć tak małych przepływów lecz ich sumy mogą być na tyle duże, że spowodują naliczenie wskazań na wodomierzu głównym. Np. popularny wodomierz mieszkaniowy o strumieniu nominalnym Qu = 1,5m³/h pracujący w klasie metrologicznej B przy pionowej pozycji montażu wodomierza traci on co najmniej jedną klasę i w tym przypadku będzie pracował w klasie A. Oznacza to, że próg rozruchu takiego wodomierza to 15 – 25 litrów/godz. jednak nie zachowuje on wtedy wymaganej tolerancji błędów, która wg przepisów powinna być zachowana dopiero od wartości 60 litrów/godz. dla klasy A i wynosi 5% poniżej tego przepływu, błędy więc drastycznie rosną.
Z praktyki wynika, że straty spowodowane przez same przecieki armatury stanowią od 5 do 15% różnicy wskazań. Jest to rzeczywista strata, tej wody nikt nie zużył.
Po prostu wyciekła. Jeśli założymy, że w przeciętnym mieszkaniu zamieszkałym przez 4 osoby zużywa się rocznie 148 m³ wody (37m² na osobę – dane wg GUS) to 5 % strat z powodu przecieku daje 7,4m³ co przy obecnym koszcie wody i ścieków – 8,51zł daje wartość około 63zł, natomiast przy 10% stracie  daje 14,8m³ wody o wartości około 126,00zł,
  1. niejednoczesność odczytów wodomierzy w mieszkaniach,
  2. stosowanie ryczałtu przy braku odczytu wodomierza w mieszkaniach,
  3. zaokrąglenie odczytu do pełnych m³ ( ma to znaczenie przy niewielkim poborze wody),
  4. montaż wodomierza mieszkaniowego ( montaż pionowy zamiast poziomego powoduje obniżenie dokładności wskazań),
  5. wodomierze klasy B zamontowane pionowo spadają do klasy pomiarowej A,
  6. użycie spłuczek ciśnieniowych tzw. tajfuny (powoduje „zrywanie” sprzęgła magnetycznego wodomierza, pomiar zostaje zafałszowany nawet o 50%),
  7.  uszkodzenia lub ingerencja w wodomierz, obecnie istnieją już urządzenia i programy do wykrywania oddziaływania magnesu na wodomierz, czy też ściskami stolarskimi, igłami,
  8. „ przebicie” ciepłej lub zimnej wody przy zastosowaniu baterii mieszalnikowych (należy zastosować zawory na cyrkulacji ciepłej wody).
Jeżeli nawet pominiemy wyżej podane powody różnic we wskazaniach wodomierzy nie można pominąć praw fizyki i metrologii – suma wskazań wielu mierników ( tu wodomierzy) nie jest równa wskazaniom miernika wartości łączne. Samo to zjawisko w przypadku wodomierzy dawać może do 10% różnicy przy ekstremalnych warunkach gdyż przepisy dopuszczają błędy wodomierzy na poziomie ± 5% i w takim przypadku Spółdzielnia nie może zakwestionować prawidłowości ich pracy. Różnice między wskazaniami wodomierzy głównych a suma wskazań wodomierzy lokalowych zostały przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października ( Dz. U. 2007 Nr 209 poz. 1513) jak również dyrektywie parlamentu Europejskiego i Rady MID. W myśl obowiązujących przepisów graniczne błędy dopuszczalne wodomierzy w użytkowaniu są równe dwukrotnej wartości dopuszczalnych błędów granicznych ± 10%.
Odchylenia wskazań wodomierzy do 10% są zatem uważane za zjawisko zupełnie normalne i mieszczące się w normie.
Oczywiście wpływ warunków instalacyjnych może tę różnicę zwiększyć.
            W przypadku naszej Spółdzielni różnica między wskazaniami wodomierzy głównych a sumą odczytów wodomierzy w mieszkaniach u Państwa wynosi 5,7% dotyczy to 2013 roku. Stanowi to 2928m³ wody o wartości 24.917zł. Koszt ten zostaje do rozliczenia na mieszkańców Spółdzielni. Rozliczane są poszczególne budynki odrębnie jeżeli w budynku jest węzeł cieplny, lub na mieszkańców grupy budynków, które maja wspólny węzeł.
 
 
 
 
            Prawne aspekty rozliczania różnic wskazań między wodomierzami głównymi a wodomierzami indywidualnymi w budynkach.
            Rozpatrując prawne aspekty rozliczania różnic zużycia wody, między licznikami głównymi a wodomierzami lokalowymi trzeba oprzeć się na zapisach ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z dnia 7 czerwca 2001r. Nr. 123 poz. 858, ze zm.). Nakłada ona obowiązek za Zarządcę budynków rozliczenia zużytej wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego mówi o tym Art.27 ust.1 cytowanej ustawy. Ustawa wskazuje jednoznacznie kto jest zobowiązany do rozliczania powstałych różnic wody. Wskazuje to zapis Art.6 ust. 6 p.3 i p.4
p.3 „ właściciel lub zarządca rozlicza zgodnie z art. 26 ust 3 różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody.”
p.4 „ właściciel lub zarządca na podstawie umowy o której mowa w ust 1, reguluje należności wynikające z różnic wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody”.
Ustawa ta wprowadza jednocześnie rygor, aby suma obciążeń za wodę i ścieki nie była wyższa od ponoszonych przez właściciela lub zarządcę na rzecz przedsiębiorstwa wodno – kanalizacyjnego, wskazuje na to art. 26 ust.2 ustawy – jeżeli odbiorcą usług jest wyłącznie właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, jest on obciążony do rozliczenia kosztów tych usług. Suma obciążeń za wodę lub ścieki nie może być wyższa od kosztów ponoszonych przez właściciela lub zarządcę na rzecz przedsiębiorstwa wodno – kanalizacyjnego.
            Należy także podkreślić , że ani ta ustawa ani żaden przepis powszechnie obowiązującego prawa – nie rozstrzyga sposobu rozliczania różnic pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych.
            Tak więc różnice te można porozliczać na poszczególne lokale proporcjonalnie do wielkości zużycia wody przez wodomierze indywidualne, można też  rozliczać proporcjonalnie do liczby osób zamieszkałych w lokalu, czy np. proporcjonalnie do powierzchni poszczególnych lokali.
Art. 6 ust.3 wskazuje jedynie adresata uprawnionego do wyboru metody rozliczania kosztów różnic wskazań wodomierzy głównych i sumy wskazań wodomierzy lokalowych.
Kierując się tym zapisem ustawowym został opracowany regulamin, w którym określono zasady(sposób) rozliczania pozostałych różnic.
Regulamin ten został zatwierdzony w drodze Uchwały przez Radę Nadzorczą jako organu samorządowego naszej Spółdzielni uprawnionego statutowo do podejmowania takich decyzji.
            Mam nadzieję, że przedstawione wyżej zagadnienia wyjaśnią Państwu problemy związane z powstawaniem różnic w zużyciu wody oraz sposób ich rozliczania.
                                                                                                                                    
                                                                                   Z poważaniem
                                                                                  Marian Chrostowski
                                                                                  Prezes Zarządu SM
 
 

Spółdzielnia MieszkaniowaOgłoszeniaDokumentyPrzetargiGaleria